OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.autoalarmypresov.sk

» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim » tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.autoalarmypresov.sk » objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom.

3. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania tovaru.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená na jeho účet alebo zaslaná na adresu do 14-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje pri osobnom prevzatí tovaru na adrese prevádzky alebo v sklade internetového obchodu, ak je tento zakúpený priamo, bez predchádzajúcej objednávky, a taktiež pri konkrétnej objednávke tovaru na meno zákazníka ( ak tovar nie je skladom na stránke).

b) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14-tich pracovných dní od prevzatia tovaru a následne musí tovar vrátiť do ďalších 14-tich dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr, spolu s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a číslom účtu, resp. adresou pre vrátenie peňazí  » tovar, pokiaľ je už prevzatý, zašle kupujúci na adresu predávajúceho  » tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie byť poškodený ani použitý  » tovar musí byť kompletný, vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu a dokladu o kúpe  » tovar zašle kupujúci doporučene a poistený, nie na dobierku

c) Pri splnení vyššie uvedených podmienok vráti predávajúci peniaze za tovar prevodom na účet kupujúceho alebo zaslaním na jeho adresu, a to najneskôr do 14-tich pracovných dní po prijatí tovaru. Pri nesplnení niektorej z podmienok bude tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 7-ich pracovných dní od jej potvrdenia. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne informovať.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

b) Pri nákupe nad 300 € na dobierku alebo pri osobnom odbere, môže predávajúci požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy na účet predávajúceho, a to do 50% z celkovej ceny objednávky a najneskôr do 24 hodín od jej potvrdenia.

c) Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

7. Osobné prevzatie tovaru

Osobné prevzatie tovaru je možné na adrese prevádzky obchodu www.autoalarmypresov.sk, prípadne v hlavnom sklade. Termín osobného prevzatia bude vopred dohodnutý e-mailom alebo telefonicky.

8. Záruka, reklamácie a servis

a) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar ihneď pri prevzatí. Ak je na zásielke výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, má právo ju neprevziať.

b) Pre uplatnenie reklamácie platí bežný reklamačný postup. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar predávajúcemu čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov a záručného listu alebo faktúry.

c) Právo na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým alebo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, prípadne iným porušením záručných podmienok. Zo záruky sú tiež vyňaté závady a poškodenia tovaru, spôsobené živelnou pohromou.

d) Pri neoprávnenej reklamácii je kupujúci povinný uhradiť náklady vzniknuté jej riešením.

9. Záverečné ustanovenia

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Ako nakupovať?

Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe záväzných objednávok kupujúceho. Objednávky je možné realizovať:

 • A. elektronickým formulárom na www stránkach
 • B. telefonicky
 • C. emailovou objednávkou

Objednávka kupujúceho musí vždy obsahovať tieto základné náležitosti:

A. identifikácia predávajúceho:

 • Dapel s.r.o.
 • IČO: 47583495
 • IČ DPH: SK2024000286

(tieto údaje budú vyplnené automaticky pri objednávaní elektronickým formulárom)

B. identifikácia kupujúceho

 • fyzická osoba nepodnikateľ - meno a priezvisko, bydlisko, telefón, email
 • fyzická osoba podnikateľ - meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ alebo IČ DPH (v prípade platcu DPH), telefón, email
 • právnická osoba - obchodná firma alebo názov, sídlo, IČO, DIČ alebo IČ DPH (v prípade platcu DPH), identifikácia osoby oprávnenej konať v mene právnické osoby, telefón, email
 • špecifikácia požadovaného tovaru uvedením názvu výrobku vo forme, ktorá je uvádzaná na stránkach elektronického obchodu a množstvo požadovaných kusov či jednotiek u každého výrobku
 • vybraný spôsob dopravy
 • vybraný spôsob platby
 • adresu pre dodanie tovaru (v prípade, že je odlišná od adresy uvedenej v odst. 2 písm. B)

uzatvoreniu kúpnej zmluvy nie je vyžadované písomné potvrdenie objednávky predávajúcim. V prípade objednávky tovaru väčšej hodnoty si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho písomné potvrdenie jeho objednávky. Pokiaľ kupujúci odmietne predávajúcemu zaslať písomné potvrdenie, nie je táto objednávka pre predávajúceho záväzná a hľadí sa na ňu, ako by objednávka nebola nikdy zadaná.

Objednávka nie je pre predávajúceho záväzná taktiež v prípade, že výrobca prestane dodávať daný výrobok alebo uvedie na trh nové verzie výrobku, v takomto prípade predávajúci ponúkne kupujúcemu obdobný výrobok s obdobnými parametrami a cenou, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez sankcií.

Montáž Produktov

Ceny produktov v tomto internetovom obchode sú uvádzané bez montáže. Ku každému produktu poskytujeme aj montáž. O montáž je možné požiadať písomnou formou, e-mailovou objednávkou alebo telefonicky.

 

NzNjNz