ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

Meno, priezvisko a trvalý pobyt spotrebiteľa

 

Dapel s.r.o.   

Maybaumova 44

080 01 Prešov

V ............................, dňa ..................

 

 

Vec : Odstúpenie od zmluvy

 

— Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar :

................................................................................................................................................................   

— Dátum objednania/dátum prijatia (*)

................................................................................................................................................................

—   Cena tovaru

................................................................................................................................................................

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

 

Dátum             

............................................   

Podpis spotrebiteľa

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

 

 Odstúpenie od zmluvy.docx

NDMyMGRh